سیستم کوتاه کننده لینک التوس

کـوتـاه سـازی آدرس هـای طـولانی شما در عرض چند ثانیه,لینک طولانی کانال و گروه ویا س...شما در حال انتقال به یک صفحه دیگر می باشد..